Quảng Nam: Tiên Phước tăng giá trị nông sản nhờ OCOP (2024)

Không chỉ nỗ lực, phấn đấu đạt mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam còn đạt nhiều kết quả tích cực trong việc xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP, góp phần phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho người dân địa phương.

Qua 6 năm triển khai Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP), huyện Tiên Phước là địa phương dẫn đầu toàn tỉnh Quảng Nam về số lượng và chất lượng sản phẩm được công nhận đạt chuẩn. Giai đoạn 2018-2023, huyện có 41 sản phẩm được gắn sao OCOP, trong đó có 12 sản phẩm 4 sao và 29 sản phẩm 3 sao.

Quảng Nam: Tiên Phước tăng giá trị nông sản nhờ OCOP (1)

Ông Nguyễn Hùng Anh – Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước cho biết: "Tham gia Chương trình OCOP, các chủ thể sản xuất đã hoàn thiện sản phẩm hơn, đáp ứng các yêu cầu của thị trường. Các sản phẩm OCOP được xếp hạng đã có bước tiến về chất lượng, đa dạng về mẫu mã, bao bì, đảm đảo các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm, quy định về tem, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc....

Từ đó doanh thu tăng lên, hiệu quả kinh tế cao, điển hình là các sản phẩm OCOP của Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Kỹ nghệ Quảng Nam, HTX Trầm hương Tiên Phước, HTX sản xuất thương mại dịch vụ Qna Farm, HTX Địch Yên".

Quảng Nam: Tiên Phước tăng giá trị nông sản nhờ OCOP (2)

Theo ông Anh, tham gia Chương trình OCOP, hầu hết các HTX, Tổ hợp tác, doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm.

Huyện Tiên Phước bước đầu xây dựng được các nhóm sản phẩm OCOP, cũng như các sản phẩm đặc trưng thế mạnh của địa phương có năng suất, chất lượng tốt như: tiêu Tiên Phước; dòng sản phẩm thảo dược của HTX Nông dược xanh Tiên Phước (25 sản phẩm); bộ sản phẩm trầm hương của HTX Trầm hương Tiên Phước (9 sản phẩm); dòng sản phẩm rượu các loại của HTX Nhật Linh và HTX Phước Tuyên (3 sản phẩm); bộ sản phẩm vật dụng từ cây cau (11 sản phẩm) của HTX Nông nghiệp kỹ nghệ Tiên Phước; các sản phẩm bánh tráng, mì khô của HTX Bánh tráng Địch Yên (4 sản phẩm); nhóm sản phẩm trái cây....

Quảng Nam: Tiên Phước tăng giá trị nông sản nhờ OCOP (3)

Anh Trần Văn Dũng – Giám đốc HTX Trầm hương Tiên Phước chia sẻ: "Từ khi tham gia OCOP, HTX nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ từ các cơ quan ban ngành để có định hướng phát triển sản xuất cụ thể, nâng cao chất lượng sản phẩm chế tác từ trầm hương.

Đặc biệt, thông qua các Hội chợ xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh, các sản phẩm của HTX có cơ hội quảng bá rộng rãi, tiếp cận người tiêu dùng, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Từ đó, HTX giải quyết việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương, gia tăng lợi nhuận".

Quảng Nam: Tiên Phước tăng giá trị nông sản nhờ OCOP (4)

Sắp tới, huyện Tiên Phước tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ sản phẩm cho các chủ thể OCOP. Đảm bảo các sản phẩm OCOP có mặt trên các sàn thương mại điện tử như: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Postmart....

"Đồng thời, tiếp tục rà soát các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, hỗ trợ xây dựng vùng nguyên liệu theo hướng liên kết, đảm bảo việc phát triển các sản phẩm OCOP theo hướng chế biến sâu, ổn định, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của thị trường hiện nay như: các sản phẩm chế biến từ quế, măng cụt, trầm hương, mo cau.... Phấn đấu trong thời gian đến xây dựng, nâng cấp sản phẩm Tiêu Tiên Phước đạt chuẩn OCOP 5 sao...", ông Nguyễn Hùng Anh – Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước cho hay.

  • Tham khảo thêm

    Hơn 300 sản phẩm tham gia triển lãm thành tựu sản phẩm OCOP Quảng Nam năm 2023

  • Sắp diễn ra chương trình triển lãm thành tựu sản phẩm OCOP Quảng Nam năm 2023

  • Sản phẩm OCOP Quảng Nam được quảng bá tại Trung Quốc

  • Trung tâm trưng bày và phân phối sản phẩm OCOP Quảng Nam: Kết nối sản phẩm ba miền

  • Chương trình OCOP: Quảng Nam được chọn làm điểm

Quảng Nam: Tiên Phước tăng giá trị nông sản nhờ OCOP (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Horacio Brakus JD

Last Updated:

Views: 5861

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Horacio Brakus JD

Birthday: 1999-08-21

Address: Apt. 524 43384 Minnie Prairie, South Edda, MA 62804

Phone: +5931039998219

Job: Sales Strategist

Hobby: Sculling, Kitesurfing, Orienteering, Painting, Computer programming, Creative writing, Scuba diving

Introduction: My name is Horacio Brakus JD, I am a lively, splendid, jolly, vivacious, vast, cheerful, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.